• Ochrona danych

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE OCHRONY DANYCH


Niniejsza informacja w sprawie ochrony danych dotyczy przetwarzania danych przez:

Administrator: Franz KALDEWEI GmbH & Co. KG, Beckumer Straße 33-35, 59229 Ahlen, Niemcy

E-Mail: info[at]kaldewei.de

Zakładowy Inspektor Ochrony Danych firmy Franz KALDEWEI GmbH & Co. KG jest dostępny pod ww. adresem, do rąk Pani Simone Rosenthal, względnie pod adresem e-mail rosenthal[at]isico-datenschutz.de.

 

1. Gromadzenie i zapisywanie danych osobowych oraz rodzaj i cel przetwarzania

Firma Franz KALDEWEI GmbH & Co. KG poważnie podchodzi do sprawy ochrony danych osobowych i ich poufnego przechowywania. W związku z tym chcielibyśmy oświadczyć, jakie dane gromadzimy i w jaki sposób przetwarzamy i zapisujemy te dane.
 

a) Wywołanie strony internetowej
W chwili wywołania strony internetowej www.kaldewei.pl zainstalowana na Pana/Pani urządzeniu końcowym przeglądarka internetowa przesyła automatycznie informacje na serwer naszej strony internetowej. Informacje te są zapisywane przejściowo w tzw. pliku dziennika. Poniższe informacje są przy tym automatycznie gromadzone i zapisywane do chwili ich automatycznego usunięcia:

• adres IP logującego się komputera,

• data i godzina dostępu,

• nazwa i adres URL pobranego pliku,

• strona internetowa, z której następuje dostęp (URL strony odsyłającej),

• używana przeglądarka internetowa i w razie potrzeby system operacyjny Pana/Pani komputera oraz nazwa dostawcy dostępu do Internetu.
 

Wymienione dane przetwarzane są przez nas do następujących celów:

• zagwarantowanie płynnej konfiguracji połączenia ze stroną internetową,

• zagwarantowanie komfortowego korzystania z naszej strony internetowej,

• analiza bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz

• do innych celów administracyjnych.


Przetwarzanie danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Gromadzimy dane wyłącznie w wyżej wymienionych celach, z których wynika nasz uzasadniony interes.

Korzystamy ponadto z plików cookie i usług analitycznych podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Bliższe objaśnienia dotyczące tego tematu znajdują się w pkt 3 i 4 niniejszej Polityki prywatności.
 

b) Biuletyn
Może Pan/Pani zamówić nasz biuletyn, abyśmy mogli informować Pana/Panią regularnie o naszych produktach oraz akcjach i wydarzeniach promocyjnych.

Do zamówienia naszego biuletynu wykorzystujemy tzw. procedurę double - opt-in, tzn. wyślemy Panu/Pani biuletyn e-mailem dopiero wtedy, gdy potwierdzi Pan/Pani poprzez kliknięcie linku w naszym e-mailu z powiadomieniem, że jest Pan/Pani właścicielem podanego adresu e-mail. W przypadku potwierdzenia Pana/Pani adresu e-mail przechowujemy Pana/Pani dane do chwili cofnięcia zamówienia biuletynu. Celem przechowywania danych jest możliwość wysyłania biuletynu i innych istotnych dla Pana/Pani materiałów reklamowych i udowodnienia Pana/Pani rejestracji. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest Pana/Pani zgoda według art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Aby móc wysyłać Panu/Pani informacje w najlepszy możliwy i spersonalizowany sposób, zbieramy oprócz Pana/Pani adresu e-mail w zależności od formy rejestracji biuletynu w razie potrzeby także inne informacje jak np. kraj pochodzenia i kulisy Pana/Pani działalności.

Opcjonalnie prosimy Pana/Panią o inne informacje, takie jak imię i nazwisko, zwrot grzecznościowy, tytuł, język, nazwa firmy, adres, numer telefonu, główne zainteresowania i dane szczegółowe Pana/Pani firmy (np. rozmiar wystawy). O ile wyraził/a Pan/Pani zgodę wyraźnie według art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO, wykorzystujemy Pana/Pani dane do dalszej personalizacji naszego biuletynu oraz wysyłania pozostałych materiałów reklamowych, o ile Pan/Pani wyraźnie sobie tego życzy. Ponadto Pana/Pani dane są porównywane z naszymi istniejącymi danymi klientów.

W każdej chwili możliwe jest wyrejestrowanie się, na przykład za pośrednictwem linku na końcu każdego biuletynu. Wystarczająca jest także wiadomość przekazana (np. e-mailem lub listownie) na dane kontaktowe podane wyżej lub w biuletynie.
 

c) Kontakt
Jeśli wysyła Pan/Pani do nas dane korzystając z rubryk Produkt, Kontakt, Inspiracja lub Kariera (np. podczas zamawiania materiału informacyjnego), prosimy Pana/Panią o podanie swojego nazwiska, swojego adresu lub adresu e-mail oraz innych danych osobowych. Dane te przechowujemy w celu realizacji złożonego przez Pana/Panią zapytania.

Nie wszystkie podawane dane to dane obowiązkowe. Dane obowiązkowe są oznaczone przy użyciu znaku *.

Przetwarzanie danych w celach nawiązania kontaktu z nami odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO na podstawie Pana/Pani dobrowolnie udzielonej zgody.

Zbierane przez nas w ramach korzystania z formularza kontaktowego dane są automatycznie usuwane po zrealizowaniu złożonego przez Pana/Panią zapytania (w ciągu maksymalnie 60 dni), jeśli nie wyrazi Pan/Pani zgody na ich dalsze przetwarzanie w celach związanych z wysyłaniem biuletynów / materiałów reklamowych”.
 

d) Aplikacje
Ma Pan/Pani możliwość złożenia u nas aplikacji przez nasz system zarządzania aplikacjami na wolne stanowiska pracy. Celem gromadzenia danych jest wybór kandydata do ewentualnego nawiązania stosunku zatrudnienia. W celu przyjęcia i przetworzenia Pana/Pani aplikacji gromadzimy w szczególności następujące dane: imię i nazwisko, adres i inne dane kontaktowe, data urodzenia, dokumenty aplikacyjne (np. świadectwa, życiorys), data najwcześniejszego możliwego rozpoczęcia pracy i oczekiwania płacowe. Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych aplikacyjnych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b oraz art. 88 ust. 1 RODO w połączeniu z § 26 ust. 1 zd. 1 federalnej ustawy o ochronie danych.

Zebrane w procesie rekrutacji dane będą przez nas usunięte bezpośrednio po zakończeniu procesu rekrutacji, najpóźniej jednak w ciągu 6 miesięcy po ich uzyskaniu, chyba że wyraził/a Pan/Pani osobno zgodę na przechowywanie tych danych.
 

e) Ankiety i konkursy
Jeśli bierze Pan/Pani udział w jednej z naszych ankiet, wykorzystujemy Pana/Pani dane do badania rynku i opinii. Dane te analizujemy zasadniczo anonimowo do celów wewnętrznych. Jeśli ankiety wyjątkowo nie mogą być przeanalizowane anonimowo, dane są zbierane wyłącznie za Pana/Pani zgodą. W przypadku ankiet anonimowych RODO nie ma zastosowania, a w przypadku wyjątkowych analiz danych osobowych podstawę prawną stanowi wcześniej wymieniona zgoda według art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO.

W ramach konkursów wykorzystujemy Pana/Pani dane w celu przeprowadzenia konkursu i powiadomienia o wygranej. Szczegółowe informacje znajdują się w razie potrzeby w warunkach udziału danego konkursu. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest umowa konkursu według art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO.
 

f) Rejestracja
Ma Pan/Pani możliwość zarejestrowania się w naszym miejscu logowania, aby móc w pełni korzystać z zakresu funkcji naszej strony internetowej. Podawane przez Pana/Panią zobowiązująco dane (firma, kategoria, nazwa, adres, adres e-mail) wyróżniliśmy oznaczeniem jako pola obowiązkowe. Bez tych danych rejestracja jest niemożliwa. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 

g) Bathroom Planner

You have the opportunity to use our 3D Online Bathroom Planner, to create your individual bathroom design.
You have the opportunity to register for our bathroom planner in order to utilise our planning tool’s full range of functions. You can receive your personal plan as a PDF file by e-mail. You can reload and edit your plan at any time. The data you are obliged to provide (email address, title, forename, surname, country, category) are marked as mandatory fields. Without these data, registration is not possible. The legal basis for the processing is Article 6(1)(b) of the GDPR.

 

2. Przekazywanie danych

Nie ma miejsca przesyłanie danych osobowych stronom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej.
Przekazujemy Pana/Pani dane osobowe stronom trzecim tylko, gdy:

• wyraźnie wyraził/a Pan/Pani zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO,

• przekazywanie jest konieczne zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i nie istnieje powód do założenia, że ma Pan/Pani przeważający interes zasługujący na ochronę w nieprzekazywaniu Pana/Pani danych,

• występuje przypadek, gdy w zakresie przekazywania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c ROD istnieje obowiązek ustawowy, lub

• jest to ustawowo dopuszczalne i wymagane zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO dla wykonania z Panem/Panią stosunków umownych.
 

Część danych może być przetwarzana przez naszych usługodawców. Oprócz usługodawców wymienionych w niniejszej Polityce prywatności mogą należeć tu w szczególności agencje marketingowe oraz przedsiębiorstwa doradcze, centra obliczeniowe, które przechowują naszą stronę internetową i bazy danych oraz usługodawcy IT, którzy zajmują się konserwacją naszego systemu. Także przekazywanie danych w ramach naszego koncernu jest możliwe. Jeśli przekazujemy dane naszym usługodawcom, dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji powierzonych obowiązków. Usługodawcy zostali przez nas starannie wybrani i otrzymali zlecenie. Są oni zobligowani umową do naszych poleceń, posiadają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw osób i są przez nas regularnie kontrolowani.   

Ponadto dane mogą być przekazywane w związku z pytaniami organów urzędowych, postanowieniami sądu i procesami prawnymi, jeśli jest to konieczne do ścigania lub dochodzenia prawa.
 

a) Usługodawcy świadczący usługi marketingowe przy użyciu poczty e-mail
Korzystamy z usług firmy port-neo Freiburg GmbH (Engesserstraße 4a, 79108 Freiburg, Niemcy) w celu prowadzenia naszych działań marketingowych przy użyciu poczty e-mail. W tym celu przekazujemy im Pana/Pani dane podstawowe (nazwa, adres, adres e-mail i w razie potrzeby firma, grupa referencyjna, numer telefonu, strona internetowa) oraz Pana/Pani dane logowania (adres IP, uprawnienie, data wpisu). Podstawę prawną w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO w oparciu o nasz uzasadniony interes w sprawnym prowadzeniu kampanii reklamowych naszych produktów i komunikacji z klientami, udostępnianiu materiałów informacyjnych i roboczych, generowaniu leadów i kwalifikacji leadów. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności firmy port-neo Freiburg GmbH.

b) Usługodawcy świadczący usługi marketingowe przy użyciu strony internetowej
Korzystamy z usług dostawcy firmy Marketing Factory Consulting GmbH (Marienstr. 14, 40212 Düsseldorf, Niemcy) w zakresie udostępniania naszej strony internetowej i związanych z tym funkcji. W tym celu częściowo wymaga się, aby przekazywać im Pana/Pani dane podstawowe i użytkowe. Podstawę prawną w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o nasz uzasadniony interes w zakresie udostępniania responsywnej i użytecznej strony internetowej reprezentującej nasze przedsiębiorstwo, reklamującej nasze produkty i udostępniającej informacje klientom. Więcej informacji dotyczących ochrony danych znajduje się w Polityce prywatności firmy Marketing Factory Consulting GmbH.
 

c) Usługodawcy świadczący usługi w zakresie materiałów reklamowych, wysyłka katalogów
W celu wysyłki materiałów reklamowych takich jak katalogi korzystamy z usługodawcy PROWERB Werbe- und Versandservice GmbH (Huissener Straße 7–9, 47533 Kleve, Niemcy). Aby móc przesyłać Panu/Pani katalogi itp. wymagane jest przesłanie Pana/Pani danych podstawowych i użytkowych tym usługodawcom. Podstawę prawną w tym zakresie stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o nasz uzasadniony interes w zakresie sprawnej wysyłki odpowiednich materiałów reklamowych takich jak katalogi i karty kolorów. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Polityce prywatności firmy Prowerb.
 

d) Lokalizacja osób odwiedzających stronę internetową
W celu przekierowywania użytkowników strony internetowej do odpowiedniej wersji naszej strony internetowej w danym kraju korzystamy z usługi GeoIP od dostawcy MaxMind Inc (14 Spring Street, Waltham, MA 02451, USA). W tym celu jest im przekazywany Pana/Pani adres IP. W związku z tym, że adres ten przesłany jest do USA firma MaxMind podpisała porozumienie EU-US Privacy Shield, aby zagwarantować stosowny poziom ochrony danych. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w oparciu o nasz interes, w zakresie możliwości wyświetlania naszym klientom odpowiednio istotnej dla nich strony internetowej.

Więcej szczegółów znajduje się w Polityce prywatności firmy MaxMind Inc.
 

e) Webinar Aby umożliwić użytkownikom strony internetowej udział w webinarach, korzystamy z usług ieQ-systems GmbH & Co. KG (Fridtjof-Nansen-Weg 8, 48155 Münster). Zapisując się na webinar, przekazuje Pan/Pani ww. firmie swoje dane, tzn. imię i nazwisko, nazwę firmy i adres e-mail – jest to niezbędne do otrzymywania informacji związanych z wydarzeniem. Państwa dane są przez nas przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu do organizowania dla użytkowników spotkań w formie webinarów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia uczestnictwo w webinarze. Dalsze informacje na temat ochrony Państwa danych w związku z udziałem w webinarze można znaleźć pod adrsem: www.logmeininc.com/de/gdpr/gdpr-compliance.

 

3. Pliki cookie

W pewnych okolicznościach przechowujemy niektóre informacje w formie tak zwanych „plików cookie” na Pana/Pani komputerze, abyśmy mogli optymalizować naszą stronę internetową według Pana/Pani preferencji.
Pliki cookie to małe pliki tekstowe generowane przez przeglądarkę internetową i przechowywane przez używaną przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Większość używanych przez nas plików cookie jest usuwana z dysku twardego po zakończeniu sesji przeglądarki (tak zwane pliki cookie sesji). Inne pliki cookie pozostają na Pana/Pani komputerze i pozwalają nam rozpoznać Pana/Pani komputer na podstawie zaprotokołowanych danych (odwiedziny naszej strony internetowej, w tym data i godzina, typ przeglądarki, system operacyjny, produkty od KALDEWEI, które oglądał/a Pan/Pani na naszej stronie internetowej) ponownie podczas następnych odwiedzin naszej strony.

Służą one w celu ponownego rozpoznawania Pana/Pani komputera na innych stronach internetowych uczestniczących w sieci reklamowej Google, aby wyświetlać Panu/Pani polecenia produktów firmy KALDEWEI, które są dopasowane do Pana/Pani przewidywanych na podstawie zaprotokołowanych danych zainteresowań. Te pliki cookie są automatycznie usuwane odpowiednio po określonym czasie.

Pliki cookie nie wyrządzają w Pana/Pani urządzeniu końcowym żadnych szkód, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania.

W pliku cookie przechowywane są informacje, które są powiązane odpowiednio z konkretnym używanym urządzeniem końcowym. Nie oznacza to jednak, że w związku z tym uzyskujemy natychmiast wiedzę o Pana/Pani tożsamości.

Profile użytkowania, które są możliwe dzięki tak zwanej technologii retargetowania, są tworzone zgodnie z przepisami prawnymi w taki sposób, że nie jest możliwe powiązanie danej osoby przeszukującej Internet bez konieczności podjęcia dodatkowych czynności.

W każdej chwili może Pan/Pani sprzeciwić się używaniu plików cookie umożliwiających identyfikację dla celów reklamowych, klikając odpowiednio wyświetlone linki na poniższych stronach:

W przypadku Pana/Pani sprzeciwu w celu reklamowym informacje te będą przechowywane na Pana/Pani komputerze w tzw. pliku cookie opt-out, dopóki Pan/Pani nie dokona usunięcia tego pliku cookie.

To czy pliki cookie będą przechowywane, można samemu kontrolować dokonując odpowiednich zabezpieczeń swojej przeglądarki, nie akceptując plików cookie od samego początku lub akceptując je tylko na żądanie, lub ustanawiając, aby pliki cookie były usuwane za każdym razem po zamknięciu przeglądarki. Należy pamiętać o tym, że użyteczność niektórych usług lub użyteczność portalu może być wtedy ograniczona i że niektóre usługi lub części portalu będą funkcjonowały poprawnie tylko w połączeniu z ustawieniami plików cookie.

Jeśli przetwarzanie danych w wyżej wymienionych celach odbywa się za Pana/Pani zgodą, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W pozostałych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnione interesy), przy czym nasze prawnie uzasadnione interesy wzgl. prawnie uzasadnione interesy osób trzecich, o ile nie podano inaczej, mają charakter handlowy i biznesowy.

 

W celu rejestrowania i obsługi zgód użytkowników na przetwarzanie danych przy użyciu plików cookies, jak również przyjmowania ewentualnych sprzeciwów wobec przetwarzania danych, korzystamy z menedżera zgód firmy Usercentrics.
Odbiorcą Państwa danych w rozumieniu art. 13 ust. 1 lit. e) RODO jest Usercentrics GmbH. W ramach umowy o przetwarzaniu danych w imieniu administratora KALDEWEI przekazuje dane osobowe (dane wymagające wyrażenia zgody) firmie Usercentrics GmbH, Sendlingerstr. 7, 80331 München, będącej podmiotem przetwarzającym. Poprzez dane wymagające wyrażenia zgody rozumie się następujące dane: data i godzina wizyty na stronie internetowej wzgl. wyrażenia/niewyrażenia zgody, informacje o urządzeniu, zanonimizowany adres IP. Przetwarzanie danych w tym zakresie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (obowiązek wykazania zgodnie z art. 7 ust. 1 RODO) i związaną z nim koniecznością dokumentowania udzielonych zgód, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Dane są przechowywane w Local Storage.
Dane wymagające wyrażenia zgody są przechowywane przez okres 3 lat. Dane są przechowywane na terenie Unii Europejskiej. Dalsze informacje dotyczące gromadzonych danych oraz możliwości kontaktu są dostępne pod adresem https://usercentrics.com/privacy-policy/.

 

W tym miejscu dostępne jest zestawienie okresów przechowywania danych.

 

4. Narzędzia analityczne

a) Narzędzia śledzenia
Jeśli przetwarzanie danych za pośrednictwem wymienionych poniżej środków śledzenia odbywa się za Pana/Pani zgodą, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W pozostałych przypadkach podstawą do przetwarzania danych są prawnie uzasadnione interesy, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f RODO.

Polegają one na konieczności zgodnej z potrzebami konfiguracji i dalszej optymalizacji naszej strony internetowej. Dodatkowo stosujemy środki śledzenia, aby statystycznie rejestrować korzystanie z naszej strony internetowej i analizować ją w celach optymalizacji naszej oferty do Pana/Pani indywidualnych potrzeb.

W poniższym zestawieniu stosowanych przez nas technologii znajdują się wskazówki dotyczące możliwości sprzeciwu wobec naszych środków analitycznych za pomocą tzw. pliku cookie opt-out. Prosimy pamiętać, że po usunięciu wszystkich plików cookie w Pana/Pani przeglądarce lub późniejszym wykorzystywaniu innej przeglądarki i/lub profilu należy ponownie ustawić plik cookie opt-out.

Odpowiednie cele przetwarzania danych i kategorie danych można znaleźć w stosownych narzędziach śledzenia.
 

b) Menadżer tagów Google
Nasza strona internetowa korzysta z menedżera tagów Google, usługi firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Menadżer tagów służy do zarządzania narzędziami śledzenia i innymi usługami, tzw. tagami stron internetowych. Tag jest elementem przechowywanym w tekście źródłowym naszej strony internetowej, aby zarejestrować na przykład określone dane dotyczące użytkowania strony. Menadżer tagów Google działa bez stosowania plików cookie. Menedżer tagów Google zapewnia, że wymagane przez naszych partnerów dane użytkowe (por. w tym celu wyżej opisane operacje przetwarzania danych) będą do nich przekazywane. Częściowo dane są przetwarzane przy tym na serwerze Google w USA. Na wypadek przesłania danych osobowych do USA firma Google podpisała porozumienie EU-US Privacy Shield. Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w informacjach firmy Google dotyczących menedżera tagów.
 

c) Google Analytics
Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie, aby móc analizować i poprawiać naszą stronę internetową na podstawie zachowania użytkowników. Związane z tym dane mogą być przenoszone przez Google w celu analizy na serwer w USA i tam zapisywane. Na wypadek przesłania danych osobowych do USA firma Google podpisała porozumienie EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/welcome). Pana/Pani adres IP zostanie jednak skrócony przed analizą statystyk użytkowania, w związku z czym niemożliwe będzie zidentyfikowanie Pana/Pani tożsamości. W tym celu usługa Google Analytics została rozszerzona na naszej stronie internetowej o kod „anonymizeIP”, aby zapewnić anonimową rejestrację adresów IP.

Google będzie przetwarzać informacje pozyskane za pomocą plików cookie, aby przeanalizować korzystanie ze strony internetowej, przygotować raporty dla administratora dotyczące aktywności na stronie oraz świadczyć inne usługi powiązane z korzystaniem ze strony i z Internetu.

Może Pan/Pani skonfigurować swoją przeglądarkę, jak wyżej pokazano, w taki sposób, aby odrzucała pliki cookie. Może Pan/Pani także zapobiec gromadzeniu danych wygenerowanych przez cookie i dotyczących Pana/Pani korzystania z naszej strony internetowej, korzystając z odpowiednich ustawień plików cookie (https://adssettings.google.com) w Polityce prywatności Google. Alternatywnie może Pan/Pani także zapobiec przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując udostępnione przez Google narzędzie Browser-Add-On (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) (ostatnia możliwość nie działa na mobilnych urządzeniach końcowych).

Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w Polityce prywatności (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de) usługi Google Analytics.
 

d) Śledzenie konwersji Google Adwords
Nasze strony internetowe korzystają z usług „AdWords Conversion-Tracking” firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Za pomocą „AdWords Conversion-Tracking” zbierane są określone przez nas działania klienta (jak np. kliknięcie ogłoszenia, wejścia na stronę, pobranie), a następnie analizowane. Usługa wykorzystuje w tym celu pliki cookie i podobne technologie. Związane z tym dane mogą być przenoszone przez Google w celu analizy na serwer w USA i tam zapisywane. Na wypadek przesłania danych osobowych do USA firma Google podpisała porozumienie EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/welcome).

Jeśli korzysta Pan/Pani z konta Google, Google może w zależności od ustawień zapisanych na koncie powiązać ustawienia Pana/Pani aktywności na stronie i w aplikacji z Pana/Pani kontem Google i wykorzystać informacje z Pana/Pani konta Google w celu personalizacji wyświetlanych treści. Jeśli nie życzy Pan/Pani sobie przyporządkowania do profilu Google, przed wywołaniem naszej strony kontaktowej konieczne jest wylogowanie się z konta Google.

Może Pan/Pani, zgodnie z opisem wyżej, skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby odrzucała pliki cookie. Dodatkowo w Ustawieniach cookie (https://adssettings.google.com) Polityki prywatności Google może Pan/Pani zapobiec wykorzystywaniu plików cookie do celów reklamowych.

Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w Polityce prywatności (https://policies.google.com/privacy) firmy Google.
 

e) śledzenie biuletynów
Wykorzystujemy powszechne na rynku metody śledzenia biuletynów, takie jak otwieranie poczty e-mail, linki do kliknięcia itp., aby dostarczyć Panu/Pani informację dostosowaną do odpowiedniej grupy docelowej i zoptymalizować dla Pana/Pani nasze treści. Chcemy zaoferować naszym klientom możliwie najbardziej istotne treści i dlatego chcielibyśmy lepiej rozumieć, czym faktycznie interesują się czytelnicy. Jeśli nie życzy sobie Pan/Pani analizy zachowań podczas użytkowania, nie może Pan/Pani korzystać z usługi biuletynów.

 

5. Narzędzia reklamowe

Wykorzystujemy pliki cookie i porównywalne technologie także do celów reklamowych. Niektóre pojawiające się podczas użytkowania naszej strony internetowej dane związane z dostępem są wykorzystywane do celów związanej z naszą działalnością reklamy. Analiza i ocena tych danych związanych z dostępem umożliwia nam przedstawienie Panu/Pani spersonalizowanych treści reklamowych na naszej stronie internetowej i na stronach internetowych naszych oferentów. To znaczy treści reklamowe odpowiadające Pana/Pani faktycznym zainteresowaniom i potrzebom.

Jeśli przetwarzanie danych w sposób opisany poniżej ma miejsce za Pana/Pani zgodą, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W pozostałych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w oparciu o nasz uzasadniony interes w zakresie reklamowania naszych produktów i usług w formie spersonalizowanej.

W kolejnych punktach chcielibyśmy Panu/Pani przybliżyć te technologie i wybranych w tym celu dostawców.
 

a) Bing Ads
Nasza strona internetowa wykorzystuje Bing Ads, usługę firmy Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA („Microsoft”). Microsoft wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie, aby Panu/Pani prezentować odpowiednie dla Pana/Pani reklamy. Wykorzystywanie tych technologii umożliwia firmie Microsoft i stronom internetowym jej partnerów włączanie ogłoszeń w oparciu o dotychczasowe odwiedziny na naszej lub innych witrynach w Internecie. Związane z tym dane mogą być przenoszone przez Microsoft w celu analizy na serwer w USA i tam zapisywane. Na wypadek przesłania danych osobowych do USA firma Microsoft podpisała porozumienie EU-US Privacy Shield.

Poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki internetowej użytkownik może uniemożliwić zapisywanie plików cookie (jak wyżej opisano). Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku niektóre z funkcji strony internetowej mogą nie być w pełni dostępne. Ponadto użytkownik może zapobiec przesyłaniu danych wygenerowanych przez pliki cookie i odnoszących się do korzystania przez niego ze strony internetowej do firmy Microsoft oraz przetwarzaniu tych danych przez firmę Microsoft, dezaktywując spersonalizowane ogłoszenia na stronie sprzeciwu firmy Microsoft.

Alternatywnie może Pan/Pani wnieść sprzeciw za pomocą odpowiednich ustawień na stronie internetowej TrustArc lub Your Online Choices, udostępniających możliwości sprzeciwu wielu reklamodawców. Obie strony umożliwiają wyłączenie naraz wszystkich ogłoszeń wymienionych oferentów za pomocą plików cookie opt-out lub alternatywnie wprowadzenie ustawień dla każdego oferenta. Prosimy pamiętać, że po usunięciu wszystkich plików cookie w Pana/Pani przeglądarce lub późniejszym wykorzystywaniu innej przeglądarki i/lub profilu należy ponownie ustawić plik cookie opt-out.

Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w Polityce prywatności firmy Microsoft.
 

b) The Trade Desk
Nasza strona internetowa korzysta z The Trade Desk, usługi oferowanej przez The Trade Desk, Inc. 42 N. Chestnut Street Ventura, CA 93001 USA. The Trade Desk wykorzystuje pliki cookie oraz podobne technologie, aby prezentować użytkownikom odpowiednio dobrane treści reklamowe. Stosowanie tego typu rozwiązań umożliwia The Trade Desk oraz stronom partnerskim włączanie reklam na podstawie dotychczasowej historii wizyt na naszej stronie internetowej oraz na innych stronach w Internecie. Zebrane w ten sposób dane mogą być przesyłane przez The Trade Desk w celu analizy na serwer w USA i tam zapisywane. Na wypadek przesłania danych osobowych do USA firma The Trade Desk podpisała porozumienie EU-US Privacy Shield.

Bliższe informacje na ten temat można znaleźć w polityce prywatności The Trade Desk.

c) Google Marketing Platform i Ad Manager
Nasza strona internetowa korzysta z Google Marketing Platform oraz Google Ad Manager, usług, które są oferowane użytkownikom z terenu Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii i Liechtensteinu przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland oraz wszystkim pozostałym użytkownikom przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (razem „Google”). Te usługi wykorzystują pliki cookie oraz podobne technologie, aby prezentować użytkownikom odpowiednio dobrane treści reklamowe. Stosowanie tego typu rozwiązań umożliwia Google oraz stronom partnerskim włączanie reklam na podstawie dotychczasowej historii wizyt na naszej stronie internetowej oraz na innych stronach w Internecie. Zebrane w ten sposób dane mogą być przesyłane przez Google w celu analizy na serwer w USA i tam zapisywane. Na wypadek przesłania danych osobowych do USA firma Google podpisała porozumienie EU-US Privacy Shield

Poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki internetowej użytkownik może uniemożliwić zapisywanie plików Cookiem. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku niektóre z funkcji strony internetowej mogą nie być w pełni dostępne. Ponadto użytkownik może zapobiec przesyłaniu danych wygenerowanych przez pliki cookie i odnoszących się do korzystania przez niego ze strony internetowej do firmy Google oraz przetwarzaniu tych danych przez firmę Google, pobierając i instalując wtyczkę umożliwiającą zarządzanie ustawieniami reklam. Opcją alternatywną do wtyczki w przeglądarce, która jest dostępna także w przeglądarkach na urządzeniach mobilnych, jest dezaktywacja pola „Personalizacja reklam” w ustawieniach Google dotyczących wyświetlania reklam. W takim przypadku Google będzie wyświetlać jedynie reklamy ogólne, które nie zostały dobrane na podstawie informacji wyszukiwanych przez użytkownika.

Bliższe informacje na ten temat można znaleźć w polityce prywatności firmy Google.

d) Tagi Facebook do konwersji i remarketingu
W celach marketingowych wykorzystujemy na naszej stronie internetowej tagi do konwersji i remarketingu (nazywane także „pikselem Facebooka”) za pośrednictwem sieci społecznościowej Facebook, usługi, która poza granicami USA i Kanady jest oferowana przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland („Facebook”), natomiast wszystkim pozostałym użytkownikom przez Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA („Facebook”. Korzystamy z piksela Facebooka do analizy ogólnego ruchu na naszej stronie internetowej oraz oceny skuteczności kampanii reklamowych realizowanych na portalu Facebook („konwersja”). Ponadto stosujemy piksel Facebooka do wyświetlania użytkownikom spersonalizowanych reklam, bazujących na produktach, którymi się interesowali („remarketing”). Facebook przetwarza dane, które w związku z realizacją usługi są gromadzone na naszej stronie internetowej przez pliki cookie, web beacon oraz zbliżone technologie zapisywania danych.

Zebrane w ten sposób dane mogą być przesyłane przez Facebook w celu analizy na serwer w USA i tam zapisywane. Na wypadek przesłania danych osobowych do USA firma Facebook podpisała porozumienie EU-US Privacy Shield.

Jeśli jest Pan/Pani użytkownikiem serwisu Facebook, a w ustawieniach prywatności wyraził Pan/wyraziła Pani stosowną zgodę, Facebook może powiązać informacji dotyczące odwiedzin na naszej stronie internetowej z Pana/Pani kontem użytkownika, wykorzystując je do wyświetlania spersonalizowanych reklam. W każdej chwili ma Pan/Pani możliwość sprawdzenia i zmiany ustawień prywatności swojego konta Facebook.

Jeśli dezaktywuje Pan/Pani możliwość przetwarzania danych przez serwis Facebook, Facebook będzie wyświetlał wyłącznie reklamy o charakterze ogólnym, niezwiązane z informacjami o użytkowniku.

 

6. Wtyczki mediów społecznościowych

Stosujemy na naszej stronie internetowej wtyczki do sieci społecznościowych. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na stosowanie wtyczek do sieci społecznościowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO, W pozostałych przypadkach dane są przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadnione interesy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Polegają one na zwiększenie popularności naszej irmy poprzez udostępnianie treści w sieciach społecznościowych i w ten tenoraz zwiększeniu w ten sposób zasięg naszego zasięgu. Związany z tym cel handlowy należy uznawać za uzasadniony interes w rozumieniu przepisów RODO. Odpowiedzialność za przetwarzanie zgodne z zasadami ochrony danych musi być zagwarantowana przez odpowiedniego dostawcę.

W celu ochrony Pana/Pani danych polegamy podczas wdrażania na rozwiązaniu „Shariff”. W ten sposób przyciski te są zintegrowane na stronie internetowej tylko jako grafika, która zawiera link do odpowiedniej strony internetowej dostawcy przycisku. Przewidziane funkcje wtyczek społecznościowych, a więc w szczególności przesyłanie informacji i danych użytkownika do tych dostawców, nie stają się więc aktywne już wskutek odwiedzin stron internetowych naszej usługi, lecz dopiero wtedy, gdy Pan/Pani aktywuje wtyczkę społecznościową klikając przewidziany w tym celu przycisk na ekranie.

Więcej informacji na temat rozwiązania Shariff można znaleźć tutaj: http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html
 

Zintegrowaliśmy na naszej stronie internetowej przyciski mediów społecznościowych następujących firm:
 

a) Facebook Inc. (1601 S. California Ave – Palo Alto – CA 94304 – USA) - cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebook oraz Pana/Pani związane z tym prawa i możliwości ustawień w celu ochrony Pana/Pani sfery prywatnej można znaleźć w Polityce prywatności (https://www.facebook.com/about/privacy) firmy Facebook Inc.

b) Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway – Mountain View – CA 94043 – USA) - cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Google LLC oraz Pana/Pani związane z tym prawa i możliwości ustawień w celu ochrony Pana/Pani sfery prywatnej można znaleźć w Polityce prywatności (https://policies.google.com/privacy/update?hl=de) firmy Google LLC.


c) Twitter, Inc. (1355 Market Street – Suite 900 San Francisco – CA 94103 – USA) - cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Twitter oraz Pana/Pani związane z tym prawa i możliwości ustawień w celu ochrony Pana/Pani sfery prywatnej można znaleźć w Polityce (https://twitter.com/de/privacy#update) firmy Twitter, Inc.

d) Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA – Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w Polityce prywatności (https://help.instagram.com/155833707900388) firmy Instagram.

e) Pinterest, Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA – Dodatkowe informacje znajdują się w Polityce prywatności Pinterest, które można przeczytać na stronie http://pinterest.com/about/privacy/.

f) XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy – Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w Polityce prywatności dla przycisku Share XING na stronie: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

g) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA – Szczegóły dotyczące gromadzenia danych przez LinkedIn oraz Pana/Pani praw i możliwości ustawień można znaleźć w Polityce prywatności firmy LinkedIn. Informacje można znaleźć na stronie http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

7. Zintegrowane treści

a) YouTube
Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy filmy firmy YouTube LLC, 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, firmy z koncernu Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zintegrowaliśmy filmy YouTube w naszej ofercie online, które są przechowywane na stronie http://www.youtube.com i które można bezpośrednio odtworzyć z naszej strony internetowej. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w zakresie opisanym poniżej, podstawę prawną stanowi artykuł 6 ust. 1 lit a RODO. W pozostałych przypadkach przetwarzanie danych odbywa się na podstawie ujętych w art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadnionych interesów, polegających na naszym prawie do zwiększenia atrakcyjności witryny internetowej poprzez udostępnienie na niej materiałów wideo.

W ramach wizyty na stronie internetowej YouTube otrzymuje informację o tym, że użytkownik odwiedził określoną podstronę naszej witryny internetowej. Ponadto przesyłane są dane wymienione w punkcie „Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych”. Następuje to niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, poprzez które użytkownik jest zalogowany, czy też konto użytkownika nie istnieje. Jeżeli użytkownik jest zalogowany na koncie Google, jego dane są bezpośrednio przypisywane do jego konta. Aby uniemożliwić przypisywanie danych do profilu użytkownika w firmie YouTube, należy się wylogować przed aktywowaniem przycisku. YouTube zapisuje dane użytkownika w profilach użytkowników i wykorzystuje je w celu reklamy, badań rynku i/lub dostosowanego do potrzeb konfigurowania swoich serwisów. Analiza taka następuje w szczególności (także w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu prezentowania reklamy zgodnej z potrzebami oraz w celu informowania innych użytkowników serwisów społecznościowych o aktywności użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników, przy czym w celu jego dochodzenia należy skierować się do firmy YouTube.

Dodatkowe informacje na ten temat celu i zakresu gromadzenia danych i ich przetwarzania przez YouTube znajdują się w Polityce prywatności. W tym miejscu użytkownik otrzyma także dodatkowe informacje na temat swoich praw i możliwości ustawień w celu ochrony swojej sfery prywatnej: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Firma Google przetwarza dane osobowe użytkowników także w USA i podpisała porozumienie EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
 

b) Google Maps
Nasza strona internetowa korzysta z usługi map Google Maps firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Aby umożliwić włączenie wykorzystywanych przez nas map Google i wyświetlanie ich w Pana/Pani przeglądarce, podczas wywołania strony kontaktowej przeglądarka musi nawiązać połączenie z serwerem Google, który może znajdować się także w USA. Na wypadek przesłania danych osobowych do USA firma Google podpisała porozumienie EU-US Privacy Shield. Firma Google otrzymuje w związku z tym informację, że z adresu IP Pana/Pani urządzenia została wywołana strona kontaktowa naszej witryny internetowej. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w opisanym zakresie, podstawę prawną stanowi artykuł 6 ust. 1 lit a RODO. W pozostałych przypadkach przetwarzanie danych odbywa się na podstawie ujętych w art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadnionych interesów, polegających na zintegrowaniu naszej strony z usługą Google Maps w celu ułatwienia nawiązania kontaktu z naszą firmą.

Jeśli wywoła Pan/Pani usługę map Google na naszej stronie internetowej, podczas gdy jest Pan/Pani zalogowany/a na swoim profilu Google, zdarzenie to firma Google może powiązać z Pana/Pani profilem Google. Jeśli nie życzy Pan/Pani sobie przyporządkowania do profilu Google, przed wywołaniem naszej strony kontaktowej konieczne jest wylogowanie się z profilu Google. Google zapisuje Pana/Pani dane i wykorzystuje je tylko do celów reklamy, badania rynku i spersonalizowanej prezentacji Google Maps. Może Pan/Pani sprzeciwić się temu zbieraniu danych przez Google.

Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności firmy Google i dodatkowych warunkach korzystania z usługi Google Maps.

 

8. Okres przechowywania

Zasadniczo przechowujemy dane osobowe tak długo, jak to konieczne w celu realizacji umownych lub ustawowych obowiązków, do celów których zebraliśmy dane. Następnie niezwłocznie usuwamy dane, chyba że potrzebujemy ich jeszcze do upływu ustawowego okresu przedawnienia do celów dowodowych w przypadku roszczeń z tytułu prawa cywilnego lub z powodu ustawowych obowiązków przechowywania.

W celach dowodowych musimy przechowywać dane umowne jeszcze przez trzy lata od końca roku, w którym kończą się stosunki biznesowe z Panem/Panią. Wszelkie roszczenia przedawniają się po upływie ustawowego regularnego okresu przedawnienia najwcześniej w tym momencie.

 

9. Prawa osób, których dane dotyczą

Ma Pan/Pani prawo:

• Zgodnie z art. 15 RODO żądać informacji na temat przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych. W szczególności może Pan/Pani żądać informacji na temat celów przetwarzania, kategorii odnośnych danych osobowych, kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanego okresu przechowywania, istnienia prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu, istnienia prawa do wniesienia skargi, pochodzenia Pana/Pani danych, jeżeli nie zostały one zebrane u nas, a także na temat istnienia zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania i ewentualnych znaczących informacji w sprawie ich szczegółów.

• Zgodnie z art. 16 RODO żądać niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, które są u nas przechowywane.

• Zgodnie z art. 17 RODO żądać usunięcia Pana/Pani danych osobowych przechowywanych u nas, jeżeli takie przetwarzanie nie jest wymagane w celu dochodzenia prawa do wolności wyrażania opinii i informacji, w celu wypełnienia zobowiązania prawnego, ze względu na interes publiczny lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

• Zgodnie z art. 18 RODO żądać ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jeżeli kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pan/Pani sprzeciwia się usunięciu tych danych i nie potrzebujemy już danych, ale są one Panu/Pani potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub zgodnie z art. 21 RODO wniesie Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania.

• Zgodnie z art. 20 RODO żądać otrzymania Pana/Pani danych osobowych, które nam Pan/Pani udostępnił/a, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, lub żądać ich przesłania do innego administratora.
 

Zgodnie z art. 7 ust. 3, art. 21 RODO prawa do odwołania i sprzeciwu (str. 10. Prawo do odwołania i sprzeciwu). Aby dochodzić opisanych tutaj praw, może Pan/Pani w każdej chwili skorzystać z danych kontaktowych podanych u góry. Dotyczy to także sytuacji, jeżeli chce Pan/Pani otrzymać kopie gwarancji w celu potwierdzenia stosownego poziomu ochrony danych.

Ostatecznie przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia skargi we właściwym organie nadzorczym ochrony danych. Może Pan/Pani skorzystać z tego prawa w organie nadzorczym w państwie członkowskim swojego miejsca pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. W Ahlen (Westfalia) odpowiedzialnym organem nadzorczym jest: Landesbeauftragte für den Datenschutz (Administrator ds. Ochrony Danych Landu) Nordrhein-Westfalen (Nadrenia Północna-Westfalia), Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf, Niemcy.

 

10. Prawo do odwołania i sprzeciwu

Zgodnie z artykułem 7 ust. 2 RODO ma Pan/Pani w każdej chwili prawo do odwołania udzielonej zgody wobec nas. W wyniku tego nie będzie możliwe w przyszłości kontynuowanie przetwarzania danych, które opierało się na tej zgodzie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeśli przetwarzamy Pana/Pani dane na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, ma Pan/Pani prawo zgodnie z art. 21 RODO do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych i podania nam podstawy wynikających z Pana/Pani szczególnej sytuacji i przemawiających Pana/Pani zdaniem na korzyść Pana/Pani prawnie uzasadnionych interesów. Jeśli sprawa dotyczy sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego ma Pan/Pani ogólne prawo do sprzeciwu, które zostanie wdrożone przez nas także bez podania podstaw. Jeśli chce Pan/Pani skorzystać ze swojego prawa do odwołania lub sprzeciwu, wystarczy przesłać wiadomość e-mail na adres info[at]kaldewei.de lub nieformalne pismo na podany wyżej adres.


 

11. Bezpieczeństwo danych

Wykorzystujemy w ramach odwiedzin strony internetowej rozpowszechnioną procedurę SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z odpowiednio najwyższym stopniem szyfrowania danych obsługiwanych przez Pana/Pani przeglądarkę. Z reguły jest to szyfrowanie 256-bitowe. Jeśli Pana/Pani przeglądarka nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, stosujemy zamiast tego technologię 128-bitową v3. To czy indywidualna strona naszej witryny internetowej jest przesyłana w formie szyfrowanej, rozpozna Pan/Pani po zamkniętej prezentacji symbolu klucza bądź kłódki w dolnym pasku stanu swojej przeglądarki.

Podejmujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Pana/Pani dane przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub przed nieuprawnionym dostępem stron trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

Nasza strona internetowa wykorzystuje Google reCAPTCHA, usługę firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. reCAPTCHA zapobiega wykonywaniu przez zautomatyzowane programy (tzw. boty) niewłaściwych działań na stronie internetowej, tzn. sprawdza, czy dokonane wpisy rzeczywiście pochodzą od człowieka. Aby to ustalić, przetwarzane są następujące dane:

Strona polecająca (adres strony, na której używana jest technika captcha), adres IP, używane przez Google pliki cookie, zachowanie użytkownika przy wpisywaniu danych (np. odpowiadanie na pytanie reCAPTCHA, szybkość wpisywania danych w polach formularza, kolejność wyboru pól wpisywania danych przez użytkownika), typ przeglądarki, wtyczki przeglądarki, rozmiar i rozdzielczość przeglądarki, data, ustawienia języka, instrukcje prezentacji (CSS) i skrypty (Javascript).

Ponadto Google odczytuje pliki cookie z innych usług Google, takich jak Gmail, Search i Analytics. Jeśli nie życzy Pan/Pani sobie przyporządkowania do profilu Google, przed wywołaniem naszej strony kontaktowej konieczne jest wylogowanie się z konta Google.

Wymienione dane zostaną przesłane w formie zaszyfrowanej do Google. Ocena Google decyduje o tym, w jakiej formie technika captcha będzie wyświetlana na stronie. Na wypadek przesłania danych osobowych do USA firma Google podpisała porozumienie EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/welcome).
Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w Polityce prywatności (https://policies.google.com/privacy) firmy Google.

 

12. Aktualność i zmiana polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności jest aktualnie obowiązująca i ważna od kwietnia 2020 roku.

W związku z dalszym rozwojem naszej strony internetowej i zawartymi na niej ofertami lub ze względu na zmienione ustawowe bądź urzędowe wymogi prawne, może być konieczna zmiana niniejszej Polityki prywatności. Najnowsza Polityka prywatności może zostać przez Pana/Panią wywołana i wydrukowana w każdej chwili na naszej stronie internetowej pod adresem https://www.kaldewei.pl/ochrona-danych/.