(PL)
Copyright

Warunki użytkowania (umowa licencyjna)

Firma Franz KALDEWEI GmbH & Co. KG (KALDEWEI) udziela bezpłatnego prawa zwykłego do wykorzystania opracowanych przez firmę materiałów do celów redakcyjnych w cyfrowych i drukowanych materiałach prasowych oraz promocyjnych, w formie cyfrowej lub drukowanej, odnoszących się do przedsiębiorstwa KALDEWEI lub jego produktów pod następującymi warunkami:

1. Udostępnione dane nie mogą być wykorzystywane do celów gorszących, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub niezgodnych z prawem, a zwłaszcza – ale nie tylko – sprzecznych z zasadami konkurencji i prawem znaków towarowych.

2. Udostępnianie danych – również w formie przetworzonej elektronicznie – osobom trzecim w celach komercyjnych jest niedozwolone.

3. Przedruk/publikowanie danych, zwłaszcza materiałów graficznych, tekstowych i filmowych, jest bezpłatne. Materiały graficzne wykorzystywane do celów redakcyjnych wymagają podania ich źródła.

4. Prawa autorskie do danych udostępnianych na tym portalu należą do firmy KALDEWEI, chyba że wyraźnie podany jest inny autor. Szczególne czasowe i przestrzenne ograniczenia prawa do wykorzystywania danych, zwłaszcza materiałów graficznych, podane są w podpisach ilustracji i/lub oznakowaniu w metadanych materiału graficznego.

5. Prawo do wykorzystania ilustracji przedstawiających osoby przysługuje wyłącznie tym osobom.

6. Wprowadzanie zmian w materiale danych jest niedozwolone. Dozwolona jest fragmentaryczna publikacja zdjęć.

7. W przypadku publikacji w mediach drukowanych obowiązkowy egzemplarz należy przesłać na adres

KALDEWEI GmbH & Co. KG, - PR
Beckumer Straße 33-35
59229 Ahlen

W przypadku mediów elektronicznych wystarczająca jest wiadomość e-mail przesłana na adres press@kaldewei.com wraz z hiperłączem do publikacji.

8. Firma KALDEWEI zastrzega sobie możliwość cofnięcia prawa użytkowania z zachowaniem 14-dniowego terminu. Nie narusza to prawa do bezterminowego wypowiedzenia. Istotną przyczynę stanowi również, choć nie wyłącznie, naruszenie punktu 1.

9. Treść danych graficznych nie jest objęta odpowiedzialnością ani gwarancją firmy KALDEWEI. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dopuszczalność zastosowania danych graficznych.

Firma KALDEWEI dokłada wszelkich starań, aby zagwarantować bezawaryjne i niezawodne funkcjonowanie strony internetowej. Firma KALDEWEI nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną nieprzydatność strony internetowej ani za szkody wynikłe z jej użytkowania.

Użytkownik zwalnia firmę KALDEWEI od roszczeń stron trzecich, wniesionych wobec firmy KALDEWEI w związku z wykorzystaniem danych graficznych lub ich treści przez użytkownika (lub na jego zlecenie); nie ma to zastosowania w przypadku, gdy roszczenia powstały wskutek rażącego zaniedbania lub celowego działania firmy KALDEWEI.

10. Przyznanie praw do użytkowania udostępnionych danych nie dotyczy wykraczających poza nie praw do marek, wzorów przemysłowych ani innych praw ochronnych.

11. Firma KALDEWEI zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków użytkowania w dowolnym momencie. Odpowiednie zmiany zostaną zakomunikowane na tym portalu.

12. W przypadku gdy użytkownik jest kupcem, wszelkie spory wynikłe bezpośrednio lub pośrednio ze stosunku umowy rozstrzyga wyłącznie sąd właściwy miejscowo dla Ahlen w Westfalii (Niemcy). Firma KALDEWEI ma również prawo do wniesienia powództwa w miejscu siedziby użytkownika.

Stosunki prawne zachodzące w związku z niniejszą umową reguluje niemieckie prawo materialne z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

Umowa pozostaje wiążąca, nawet gdy poszczególne jej postanowienia są prawnie nieskuteczne.

Franz KALDEWEI GmbH & Co. KG
Beckumer Straße 33-35
59229 Ahlen
Tel. +49 2382 785 0
marketing@kaldewei.de
www.kaldewei.com